? Educare et Servire, Fundacja Antoniego Kamińskiego

Działa od 2004 roku...


Projekt realizowany dla młodzieży niepełnosprawnejFundacja Educare et Servire realizuje projekt pn. "Szkoła Talentów" RPPK.09.04.00-18-0006/18

Celem projektu „Szkoła Talentów” jest wzrost zatrudnienia niepełnosprawnych absolwentów Szkoły Usług Hotelarskich, Sztuki Gotowania i Innych Zawodów (SUHSGiIZ) w Dębicy, kształcących się w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (PPOH) poprzez dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Partner projektu

GRAND ANDRZEJ GRYGIEL - Grand Chotowa Hotel*** SPA & Resort

Dla kogo?

Grupę docelową projektu stanowią osoby, które zamieszkują na terenie Podkarpacia w wieku 15-20 lat będące osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i ruchowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, z autyzmem, aspergerem, osoby słabowidzące i z niedosłuchem, które uczęszczają do Szkoły Usług Hotelarskich, Sztuki Gotowania i Innych Zawodów (SUHSGiIZ) w Dębicy prowadzonej przez Fundacje Educare et Servire.


Co oferujemy?

• doposażenie pracowni szkolnych
• dodatkowe płatne wakacyjne praktyki dla Uczniów
• staże dla kadry pedagogicznej w celu podniesienia kompetencji w przedmiotach zawodowych

Kiedy?

Projekt relizowany jest od 01-09-2018 do 31-08-2021.

Planowane efekty projektu:

•objęcie szkoły patronatem przedsiębiorstwa, w zakresie kształcenia w zawodzie: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, co zapewni ścisłą współpracę.

•dostosowanie programu kształcenia w zawodzie : pracownik pomocniczy obsługi hotelowej już nauczanym w szkole do bieżących i przyszłych potrzeb rynku pracy.

•doposażenie 3 pracowni zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy i osób niepełnosprawnych zgodnie z diagnozą wypracowaną wspólnie z pracodawcą.

•wzrost wiedzy i doświadczenia zdobytego na rynku pracy w ramach staży i praktyk zrealizowanych przez 24 uczniów i 6 nauczycieli.

Wartością dodaną projektu jest stworzenie warunków zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi w dynamicznie rozwijającej się branży hotelarskiej.

WARTOSĆ PROJEKTU: 955 915,50 zł. Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 812 528,17 zł.

Zapytania ofertowe:

2018.03.15 Zapytanie ofertowe na sprzęt hotelarskiPDF

Załącznik nr 1 Specyfikacja zamowieniaPDF

Załącznik nr 2 Formularz ofertyDOC

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaDOC

Załącznik nr 4 Wzór umowyPDF2018.03.15 Zapytanie ofertowe na sprzęt ogrodniczyPDF

Załącznik nr 1 Specyfikacja zamowieniaPDF

Załącznik nr 2 Formularz ofertyDOC

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaDOC

Załącznik nr 4 Wzór umowyPDF2018.02.05 Zapytanie ofertowe na sprzęt komputerowy i multimedialnyPDF

Załącznik nr 1 Specyfikacja zamowieniaPDF

Załącznik nr 2 Formularz ofertyDOC

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaDOC

Załącznik nr 4 Wzór umowyPDF2018.01.04 Zapytanie ofertowe na pracownię gastronomicznąPDF

Załącznik nr 1 Specyfikacja zamowieniaDOC

Załącznik nr 2 Formularz_ofertyDOC

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaDOC

Załącznik nr 4 Wzór umowyDOC

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Aktualizacja podstrony: 5 luty 2019