? Educare et Servire, Fundacja Antoniego Kamińskiego

Działa od 2004 roku...

Projekt "Moje Lepsze Jutro"

Cele projektu: Projekt Moje Lepsze Jutro ma na celu podniesienie kwalifikacji i przekwalifikowanie się / zdobycie nowego zawodu przez 150 młodych osób w wieku 15 - 29 lat.

Bezrobotna osoba niezarejestrowna w Urzedzie pracy, która także się nie kształci przystepując do projektu w czasie doradztwa zawodowego ma określoną zgodnie ze swoimi predyspozycjami dalszą scieżkę w projekcie w postaci 2 obowiązkowych etapów:


1. Uczestnik kierowany jest na szkolenie / kurs dający mu nowe kwalifikacje zawodowe.

2. Po odbyciu szkolenia / kursu uczestnik odbywa 4 miesięczny staż w czasie którego otrzymuje miesięcznie 1200 zł stypendium stażowego.


Uwaga! Pracodawca przyjmujący na staż oraz uczestnik projektu nie ponoszą żadnych kosztów po swojej stronie. Odbycie kursu / szkolenia jest obligatoryjne.


Informacje szczegółowe na temat projektu MLJ

 • 1.1 Numer i nazwa Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy
 • 1.2 Numer i nazwa Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe
 • 1.3 Numer i nazwa Poddziałania: 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 • 1.4 Instytucja, której projekt podlega: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
 • 1.5 Numer naboru: POWR.01.02.02-IP.21-18-004/16
 • 1.6 Tytuł projektu: Moje Lepsze Jutro
 • 1.7 Okres realizacji projektu: od: 2016-10-01 do: 2018-03-31
 • 1.8 Obszar realizacji projektu: Województwo Podkarpackie
 • 2.1 Nazwa wnioskodawcy: Educare et Servire Fundacja Antoniego Kamińskiego

 • Koordynator Projektu: Antoni Kamiński - Tel. 603103698

  Adres e-mail: akaminski@educare.pl

  Adres strony www: http://www.educare.pl/

  Biuro projektu w Dębicy: Rynek 21 - tel. 793106443


  Partnerzy:

  Nazwa organizacji/instytucji: Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz


  Osoba do kontaktów roboczych:

  Asystent koordynatora: Joanna Kuryłowicz - Tel. 607764450 lub 507336679

  Fax. 717208599

  Adres e-mail: joanna.kurylowicz@gmail.com


  Głównym celem projektu Moje Lepsze Jutro jest zwiększenie-w terminie 01.01.2017-30.09.2018-zdolności i możliwości zatrudnienia 150 osób młodych na terenie Województwa Podkarpackiego

  Grupę docelową projektu stanowi 150 osób młodych(55K i 45M), w tym min.3 niepełnosprawnych(1K i 2M), w wieku 15-29 lat (min 50% UP to bierni zawodowo-KRYT.DOSTEPU 2) bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu-tzw. młodzież NEET(zg. z definicją przyjętą w POWER), niezarejestrowanych w urzędach pracy, (tzw. młodzież NEET)


  Otwarty nabór UP prowadzony będzie w terminach 01.2017 - 04.2018,uwzgl. model udzielania wsparcia w podziale na 3 edycje.


  ZASADY REKRUTACJI:

 • bezstronna
 • jawna
 • w oparciu o przejrzyste kryteria
 • zapewniająca równość szans, w tym płci i dostęp do projektu ON(rodzaj i st. niepełnosprawności

  PROCEDURA REKRUTACYJNA:

 • Nabór zgłoszeń
 • Weryfikacja zgłoszeń
 • Publikacja list rankingowych
 • Podpisanie deklaracji udziału
 • Preferowany będzie udział osób:
 • niepełnosprawnych +5pkt.(orzeczenie/oświadczenie)
 • z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej +8pkt., zasadniczym zawodowym +5pkt. lub średnim +3pkt.
 • bez dośw. zawodowego +5pkt lub stażem do 1 roku +3pkt.
 • Ad 2)
 • -na bieżąco sprawdzana będzie poprawność i kompletność zgłoszeń;
 • -ocena zgłoszeń(także pod kątem zakr. szkoleń),w tym przyznanie pkt. premiujących;
 • Ad 3)
 • -na podst. pozytywnie zweryfikowanych zgłoszeń wg przyznanej punktacji tworzone będą listy rankingowe(osobno dla K i M,aby zapewnić założoną proporcję płci);
 • -listy rankingowe w biurze projektu i publikowane na stronie www Wnioskodawcy;
 • -poinformowanie kandydatów/ek o wynikach rekrutacji(i dalszej procedurze) telefonicznie, mailowo lub pocztą;
 • -po 10osób z każdego naboru z najwyższą punktacją wśród nieprzyjętych do projektu wpisanych zostanie na listę rezerwową(wejdą do projektu, gdy któryś z UP nie wywiąże się z obowiązków formalnych, zrezygnuje bądź zostanie wykluczony z udziału w programie-dot. syt.,w której nie zrealizowano jeszcze 10% zajęć);
 • Ad 4)
 • -zakwalifikowani Uczestnicy Projektu podpiszą deklarację udziału, w tym zostaną zobowiązni do udzielenia Wnioskodawcy informacji nt. swojej sytuacji edukacyjno-zawodowej w okresie do 4tyg. po opuszczeniu programu.
 • Regulamin rekrutacji
  Zal.1 Formularz zgloszeniowy
  Zal.2 Oświadczenie Uczestnika Projektu
  Zal.3 Oświadczenie Uczestnika Projektu
  Zal.4 Oświadczenie Uczestnika Projektu
  Zal.5 Oświadczenie dotycz±ce uczestnictwa w projekcie
  Zal.6 Oświadczenie Uczestnika Projektu
  Zal.7 Oświadczenie o posiadanym statusie na rynku pracy
  Zal.8 Oświadczenie o przynależności do kategorii NEET
  Zal.9 Formularz odwołania
  Zal.10 Oświadczenie Uczestnika Projektu
  Zal.11 Umowa uczestnictwa w projekcie  Jeżeli nie otwieraj± Ci się pliki formularzy musisz zainstalować darmowy program Adobe Acrobat Reader
  Kliknij tu aby pobrać program w polskiej wersji