Działa od 2004 roku...

Preambuła do Statutu Fundacji

Antoni Karol Kamiński, Fundator Educare et Servire, pragnąc ze wszech miar wesprzeć rozwój Ojczyzny, oznajmia, iż misją tworzonej przez niego Fundacji jest służba rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, aby - zgodnie z nazwą Fundacji, która po łacinie oznacza "uczyć i służyć" - poprzez uczenie siebie i innych, mądrze i dalekowzrocznie wykorzystać wszelki potencjał lokalny w celu dokonywania optymalnych wyborów dla zrównoważonego rozwoju regionu i wzrostu zamożności jego mieszkańców.

Jednocześnie misją Fundacji Educare et Servire niech stanie się służba ludziom poprzez wykorzystanie pozyskanej wiedzy i doświadczenia w połączeniu z wykorzystaniem tychże w praktyce, aby poprzez tworzenie placówek edukacyjnych i przedsiębiorstw społecznych generować wartość dodaną, a pozyskane finanse - zgodnie z ideą non-profit - w całości przeznaczać na cele statutowe.

Celem działania Fundacji jest, zgodnie ze Statutem Fundacji:

 • 1.Wspomaganie kształcenia dorosłych, młodzieży i dzieci.
 • 2.Wspomaganie rozwoju kultury i sztuki.
 • 3.Wspomaganie rozwoju nauki.
 • 4.Powoływanie i prowadzenie placówek opieki społecznej i prozdrowotnej.
 • 5.Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań, postaw i działań sprzyjających przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej.
 • 6.Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim.
 • 7.Przyczynianie się do rozwoju organizacji pozarządowych opartych o zasadę non profit w dziedzinach edukacji, reklamy, mediów, pomocy społecznej, kultury, samorządności lokalnej i gospodarczej regionu.
 • 8.Wspieranie dialogu kulturowego z krajami europejskimi i pozaeuropejskimi.
 • 9.Wspieranie wszelkich "zachowań" na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 • 10.Udział, współudział w tworzeniu, opracowywaniu, monitorowaniu programów, opracowań, postanowień powiązanych, związanych statutowo z Unią Europejską.
 • 11.Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 • 12.Promocja Regionu Dębickiego, w tym wspieranie regionalnych inicjatyw społeczno - gospodarczych na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu, a w szczególności Doliny rzeki Wisłoki.
 • 13.Wspieranie inicjatyw służących modernizacji i restrukturyzacji rolnictwa oraz aktywizacji terenów wiejskich w Polsce.
 • 14.Wspieranie inicjatyw w zakresie rozwoju infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej.
 • 15.Organizowanie i prowadzenie placówek (centrów) kształcenia praktycznego i kształcenia ustawicznego.
 • 16.Wspomaganie małych i średnich przedsiębiorców.
 • 17.Wspieranie inicjatyw proekologicznych oraz nowoczesnych technologii służących ochronie środowiska naturalnego.
 • 18.Wspomaganie przedsięwzięć z zakresu ochrony zdrowia.
 • 19.Wspieranie przedsięwzięć na polu kultury i oświaty, w tym propagujących dziedzictwo kulturowe oraz rozszerzających wiedzę o osiągnięciach społecznych i gospodarczych współczesnej Europy.
 • 20.Wspieranie inicjatyw w zakresie rozwoju myśli naukowo - technicznej oraz nowoczesnych metod zarządzania w administracji państwowej, samorządowej i gospodarce.
 • 21.Udział lub współudział w tworzeniu, opracowywaniu i realizacji programów wspierających zrównoważony rozwój lokalny, regionalny i krajowy, w tym programów finansowo wspieranych przez Unię Europejską i inne podmioty współfinansujące.
 • 22.Współdziałanie w ramach Strony Polskiej Euroregionu Karpackiego na rzecz rozwoju współpracy transgranicznej i międzyregionalnej w ramach Związku Międzyregionalnego Euroregion Karpacki.
 • 23.Wspieranie, udział lub współudział w tworzeniu, opracowywaniu i realizacji działań rozwijających sektor ekonomii społecznej, w tym udział lub współudział w tworzeniu i działalności podmiotów ekonomii społecznej takich jak banki spółdzielcze, ubezpieczenia wzajemne, spółdzielnie, fundusze poręczeniowe, przedsiębiorstwa społeczne i socjalne, agencje rozwoju regionalnego, stowarzyszenia, fundacje.
 • 24.Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.