? Educare et Servire, Fundacja Antoniego Kamińskiego

Działa od 2004 roku...     


Projekt Elastyczna ścieżka do zatrudnienia 30+


Fundacja Educare et Servire realizuje projekt pn. "Elastyczna ścieżka do zatrudnienia 30+".

Projekt ma na celu zwiększenie poziomu aktywności zawodowej 72 osób poprzez objecie ich kompleksowym programem aktywizacji zawodowej pn. "Elastyczna ścieżka do zatrudnienia 30+", którego efektem będzie umożliwienie tym osobom podniesienie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych, wsparcie doradcze i przygotowanie ich do podjęcia zatrudnienia po opuszczeniu programu.

Dla kogo?

Osoby 30+ zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego bez pracy (osoby bezrobotne zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi lub poszukującymi pracy bez pracy), nie posiadające przeciwskazań zdrowotnych do udziału w projekcie oraz do podjęcia zatrudnienia, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. należące do co najmniej jednej z następujących grup:

a. kobiety (bez względu na poziom wykształcenia czy okres pozostawania bez zatrudnienia)

b. osoby (mężczyźni i kobiety) o niskich kwalifikacjach zawodowych (tj. posiadające poziom wykształcenia uzyskany w edukacji formalnej do poziomu ISCED1-3 włącznie tj. maksymalnie na poziomie liceum ogólnokształcącego lub uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub liceum profilowanego lub technikum lub technikum uzupełniającego lub zasadniczej szkoły zawodowej) bez względu na okres pozostawania bez zatrudnienia,

c. osoby (mężczyźni i kobiety) długotrwale bezrobotne (tj. pozostające bez zatrudnienia nie mniej niż 12 miesięcy nieprzerwanie),

poprzez objecie ich kompleksowym programem aktywizacji zawodowej w Projekcie.


Co oferujemy?

• szkolenia zawodowe z egzaminem + stypendium szkoleniowe
• staże zawodowe + stypendium stażowe
• rozbudowane poradnictwo zawodowe (indywidualne i grupowe) i/lub pośrednictwo pracy
• wsparcie towarzyszące: pokrycie kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości wsparcia; badania lekarskie i ubezpieczenia; środki na koszty opieki nad osobą zależną/dzieckiem.

Udział w projekcie jest nieodpłatny dla wszystkich uczestników!

Kiedy?

Nabór do projektu planowany jest w styczniu/lutym 2019 roku oraz w kwietniu/maju 2019 roku. Dokładne informacje zostaną zamieszczone na stronie WWW projektu.

Pozostałe informacje:

1) Cele projektu: zwiększenie, w okresie 01.01.2019-31.03.2020, poziomu aktywności zawodowej 72 osób bezrobotnych i/lub poszukujących pracy bez pracy w wieku powyżej 29 r.ż., znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego, poprzez objecie ich kompleksowym programem aktywizacji zawodowej, umożliwiającym ucz. proj.:
a) ustalenie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego;
b) nabycie/podniesienie/zmianę kompetencji/kwalifikacji zawodowych;
c) nabycie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy;
d) nabycie/aktualizacje praktycznego doświadczenia zawodowego i umiejętności funkcjonowania w naturalnym środowisku pracy.

2) Planowane efekty projektu:
a) osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej ogółem 44% uczestników projektu po opuszczeniu programu;
b) uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez 70% osób, które rozpoczęły i zakończyły udział w szkoleniach kwalifikacyjnych i/lub 50% uczestników projektu;
c) uzyskanie kompetencji przez 85% osób, które rozpoczęły i zakończyły udział w szkoleniach kompetencyjnych.
Kontakt:
BIURO PROJEKTU: ul. Rynek 21, 39-200 Dębica
tel. 793 106 443, e-mail: azawierucha@educare.pl
www.elastycznasciezka.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. WARTOSĆ PROJEKTU: 1 985 530,75 zł. Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 687 701,13 zł.

Aktualizacja podstrony: 13 luty 2018