? Educare et Servire, Fundacja Antoniego Kamińskiego

Działa od 2004 roku...

Projekt MOJE NOWE KWALIFIKACJE

Informacje o projekcie:

 • 1. Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
 • 1.1 Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
 • 1.2 Numer i nazwa Działania: 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych
 • 1.3 Numer i nazwa Poddziałania:
 • 1.4 Instytucja, w której wniosek został złożony: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
 • 1.5 Numer projektu: RPPK.09.05.00-18-0053/16-00
 • 1.6 Tytuł projektu: Moje Nowe Kwalifikacje
 • 1.7 Okres realizacji projektu: od 2017-01-01 do 2018-09-30
 • 1.8 Obszar realizacji projektu: Województwo Podkarpackie
 • 2.1 Nazwa wnioskodawcy: Educare et Servire Fundacja Antoniego Kamińskiego

 • Projekt realizowany jest w ramach działania 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych w okresie 01/2017-6/2018 przez Educare et Servire i jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy regionalnego rynku pracy.

  Głównym celem projektu jest zdobycie, uzupełnienie lub podnoszenie kwalifikacji zawodowych z własnej inicjatywy przez osoby dorosłe w szczególności osoby starsze i o niskich kwalifikacjach poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych.


  Zapraszamy do udziału w projekcie osoby:

  - które ukończyły 15 lat (także osoby 50+),

  - zamieszkałe w województwie podkarpackim,

  - o niskich kwalifikacjach,


  W projekcie mogą brać udział zarówno osoby bezrobotne jak i pracujące, a także osoby uczące się.


  Projekt MNK daje możliwość udziału w kursach kwalifikacyjnych w zawodach:  Nabór na ostatnie grupy kursowe został zakończony 30 czerwca 2018

  Pobierz Regulamin rekrutacji
  Pobierz Formularz zgłoszeniowy


  Koordynator Projektu: Antoni Kamiński - Tel. 603103698

  Adres e-mail: akaminski@educare.pl

  Adres strony www: http://www.educare.pl/

  Biuro projektu: Krakowska 25, 39-200 Dębica

  Aktualizacja podstrony: 14.08.2018