? Educare et Servire, Fundacja Antoniego Kamińskiego

Działa od 2004 roku...Lider projektu                                   Partner projektu


SZKOŁA ROZWOJU TALENTÓW


Projekt realizowany dla młodzieży niepełnosprawnej
Fundacja Educare et Servire realizuje projekt pn. "Szkoła Rozwoju Talentów" RPPK.09.04.00-18-0025/20-00

Celem projektu „Szkoła Rozwoju Talentów” jest wzrost zatrudnienia niepełnosprawnych absolwentów Szkoły Usług Hotelarskich, Sztuki Gotowania i Innych Zawodów (SUHSGiIZ) w Dębicy oraz Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy (NSPP) w Debicy, kształcących się w zawodach: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (PPOH), pracownik pomocniczy gastronomii (PPG) oraz w przysposobieniu ogólbym do pracy poprzez dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Partner projektu

GRAND ANDRZEJ GRYGIEL - Grand Chotowa Hotel*** SPA & Resort

Dla kogo?

Grupę docelową projektu stanowią osoby, które zamieszkują na terenie Podkarpacia w wieku 15-20 lat będące osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i ruchowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, z autyzmem, aspergerem, osoby słabowidzące i z niedosłuchem, które uczęszczają do Szkoły Usług Hotelarskich, Sztuki Gotowania i Innych Zawodów (SUHSGiIZ) w Dębicy lub Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy (NSPP) w Debicy prowadzonych przez Fundację Educare et Servire.


Co oferujemy?

• doposażenie pracowni szkolnych
• dodatkowe płatne wakacyjne praktyki dla Uczniów
• staże dla kadry pedagogicznej w celu podniesienia kompetencji w przedmiotach zawodowych

Kiedy?

Projekt relizowany jest od 01.04.2021 do 30.09.2023.

Planowane efekty projektu:

•objęcie szkoły patronatem przedsiębiorstwa, w zakresie kształcenia w zawodzie: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, co zapewni ścisłą współpracę.

•dostosowanie programu kształcenia w zawodzie : pracownik pomocniczy obsługi hotelowej już nauczanym w szkole do bieżących i przyszłych potrzeb rynku pracy.

•doposażenie 3 pracowni zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy i osób niepełnosprawnych zgodnie z diagnozą wypracowaną wspólnie z pracodawcą.

•wzrost wiedzy i doświadczenia zdobytego na rynku pracy w ramach staży i praktyk zrealizowanych przez 57 uczniów i 10 nauczycieli.

Wartością dodaną projektu jest stworzenie warunków zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi w dynamicznie rozwijającej się branży hotelarskiej. Projekt jest unikalny ze względu na uczestnictwo w nim uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

WARTOSĆ PROJEKTU: 1 738 353,81 zł. Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 477 600,73 zł.

Zapytania ofertowe: p class="data">13 maja 2021


W związku z realizacją projektu SZKOŁA ROZWOJU TALENTU (nr RPPK.09.04.00-18-0025/20-00) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 9.4 Poprawa jakości szkolenia zawodowego Fundacja Educare et Servire ogłasza poprzez ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/SRT/2021 z dnia 12.04.2021r. nabór na stanowisko moderatora, metodyka, znającego specyfikę osób niepełnosprawnych intelektualnie (z wydłużonym terminem składania ofert do 25 maja 2021).

Zapytanie ofertowe nr 3/SRT/2021 - ModeratorPDF

Zalacznik nr 1 Formularz ofertowy (Moderator)PDF

Zalacznik nr 2 do zapytania ofertowego (Moderator)PDF

Zalacznik nr 3 do zapytania ofertowego (Moderator)PDF13 maja 2021


W związku z realizacją projektu SZKOŁA ROZWOJU TALENTU (nr RPPK.09.04.00-18-0025/20-00) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 9.4 Poprawa jakości szkolenia zawodowego Fundacja Educare et Servire ogłasza poprzez ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/SRT/2021 z dnia 12.04.2021r. nabór na stanowisko doradcy zawodowego / psychologa, który przyczyni się do dostosowania postaw młodzieży niepełnosprawnej do potrzeb obecnego rynku pracy(z wydłużonym terminem składania ofert do 25 maja 2021).

Zapytanie ofertowe nr 4/SRT/2021 - Doradca zawodowy / psychologPDF

Zalacznik nr 1 Formularz ofertowy (Doradca zawodowy / psycholog)PDF

Zalacznik nr 2 do zapytania ofertowego (Doradca zawodowy / psycholog)PDF

Zalacznik nr 3 do zapytania ofertowego (Doradca zawodowy / psycholog)PDF

13 maja 2021


W związku z realizacją projektu SZKOŁA ROZWOJU TALENTU (nr RPPK.09.04.00-18-0025/20-00) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 9.4 Poprawa jakości szkolenia zawodowego Fundacja Educare et Servire ogłasza poprzez ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/SRT/2021 z dnia 12.04.2021r. zapotrzebowanie na przeprowadzenia szkolenia podnoszącego poziom kształcenia zdalnego (z wydłużonym terminem składania ofert do 25 maja 2021).

Zapytanie ofertowe nr 4/SRT/2021 - Szkolenie podnoszące poziom kształcenia zdalnegoPDF

Zalacznik nr 1 Formularz ofertowy (Szkolenie podnoszące poziom kształcenia zdalnego)PDF

Zalacznik nr 2 do zapytania ofertowego (Szkolenie podnoszące poziom kształcenia zdalnego)PDF

Zalacznik nr 3 do zapytania ofertowego (Szkolenie podnoszące poziom kształcenia zdalnego)PDF12 kwietnia 2021


W związku z realizacją projektu SZKOŁA ROZWOJU TALENTU (nr RPPK.09.04.00-18-0025/20-00) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 9.4 Poprawa jakości szkolenia zawodowego Fundacja Educare et Servire ogłasza poprzez ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/SRT/2021 z dnia 12.04.2021r. nabór na stanowisko moderatora, metodyka, znającego specyfikę osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Zapytanie ofertowe nr 3/SRT/2021 - ModeratorPDF

Zalacznik nr 1 Formularz ofertowy (Moderator)PDF

Zalacznik nr 2 do zapytania ofertowego (Moderator)PDF

Zalacznik nr 3 do zapytania ofertowego (Moderator)PDF12 kwietnia 2021


W związku z realizacją projektu SZKOŁA ROZWOJU TALENTU (nr RPPK.09.04.00-18-0025/20-00) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 9.4 Poprawa jakości szkolenia zawodowego Fundacja Educare et Servire ogłasza poprzez ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/SRT/2021 z dnia 12.04.2021r. nabór na stanowisko doradcy zawodowego / psychologa, który przyczyni się do dostosowania postaw młodzieży niepełnosprawnej do potrzeb obecnego rynku pracy.

Zapytanie ofertowe nr 4/SRT/2021 - Doradca zawodowy / psychologPDF

Zalacznik nr 1 Formularz ofertowy (Doradca zawodowy / psycholog)PDF

Zalacznik nr 2 do zapytania ofertowego (Doradca zawodowy / psycholog)PDF

Zalacznik nr 3 do zapytania ofertowego (Doradca zawodowy / psycholog)PDF

12 kwietnia 2021


W związku z realizacją projektu SZKOŁA ROZWOJU TALENTU (nr RPPK.09.04.00-18-0025/20-00) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 9.4 Poprawa jakości szkolenia zawodowego Fundacja Educare et Servire ogłasza poprzez ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/SRT/2021 z dnia 12.04.2021r. zapotrzebowanie na przeprowadzenia szkolenia podnoszącego poziom kształcenia zdalnego.

Zapytanie ofertowe nr 4/SRT/2021 - Szkolenie podnoszące poziom kształcenia zdalnegoPDF

Zalacznik nr 1 Formularz ofertowy (Szkolenie podnoszące poziom kształcenia zdalnego)PDF

Zalacznik nr 2 do zapytania ofertowego (Szkolenie podnoszące poziom kształcenia zdalnego)PDF

Zalacznik nr 3 do zapytania ofertowego (Szkolenie podnoszące poziom kształcenia zdalnego)PDF30 marca 2021


W związku z realizacją projektu SZKOŁA ROZWOJU TALENTU (nr RPPK.09.04.00-18-0025/20-00) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 9.4 Poprawa jakości szkolenia zawodowego Fundacja Educare et Servire ogłasza poprzez ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/SRT/2021 z dnia 30.03.2021r. usługi adaptacji pomieszczeń pracowni gastronomicznej – etap I.

Zapytanie ofertowe nr 1/SRT/2021 - Usługa adaptacji pomieszczeń pracowni gastronomicznej – etap IPDF

Zalacznik nr 1 Formularz ofertowy (Usługa adaptacji pomieszczeń pracowni gastronomicznej – etap I)PDFProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Aktualizacja podstrony: 13 maj 2021