? Educare et Servire, Fundacja Antoniego Kamińskiego

Działa od 2004 roku...

Fundacja Educare et Servire realizuje projekt pn. „Elastyczna ścieżka do zatrudnienia 30+ II”

(nr RPPK.07.01.00-18-0141/20)

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia i szans na rynku pracy przez 50 osób, stanowiących osoby bez pracy (poza rynkiem pracy) – osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), zamieszkujące wg. Kodeksu Cywilnego na terenie województwa podkarpackiego, poprzez objecie ich kompleksowym programem aktywizacji zawodowej.

Dla kogo?
Zapraszamy w szczególności:
Co oferujemy?
Udział w projekcie jest nieodpłatny!

Kiedy?

Rekrutacja do pierwszej edycji projektu planowana jest w kwietniu 2022 roku.

Pozostałe informacje:
  1. Cele projektu:
    Zwiększenie, w okresie 01.01.2022–30.06.2023, możliwości zatrudnienia i szans na rynku pracy przez 50-ciu osób bezrobotnych i/lub poszukujących pracy bez pracy; w wieku 30lat i więcej, zamieszkujących wg. Kodeksu Cywilnego na terenie woj. podkarpackiego, poprzez objecie ich kompleksowym programem aktywizacji zawodowej, co w efekcie umożliwi osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej min. 54,3% uczestników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, minimum 70,4% uczestników, którzy nie należą do grupy osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy oraz nabycia kwalifikacji lub kompetencji przez minimum 70% uczestników szkoleń.

  2. Planowane efekty projektu:
    1. osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej min. 54,3% uczestników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy
    2. osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej min. 70,4% uczestników, którzy nie należą do grupy osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy
    3. uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych przez min. 70% osób, które rozpoczęły i zakończyły udział w szkoleniach kwalifikacyjnych.

WARTOSĆ PROJEKTU: 1 854 260,40 zł. Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 576 121,34 zł.
Kontakt:
BIURO PROJEKTU: ul. Krakowska 25, 39-200 Dębica
www.elastycznasciezka.pl

Aktualizacja podstrony: 6 kwietnia 2022