ENGLISH VERSION


Oficjalna strona Europejskiej Szkoły Nowych Technologii
 

        

        Aktualnie realizowane projekty

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt MOJE NOWE KWALIFIKACJE

1. Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
1.1 Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
1.2 Numer i nazwa Działania: 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych
1.3 Numer i nazwa Poddziałania:
1.4 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
1.5 Numer projektu: RPPK.09.05.00-18-0053/16-00
1.6 Tytuł projektu: Moje Nowe Kwalifikacje
1.7 Okres realizacji projektu: od 2017-01-01 do 2018-06-30
1.8 Obszar realizacji projektu: Województwo Podkarpackie
2.1 Nazwa wnioskodawcy: Educare et Servire Fundacja Antoniego Kamińskiego


Projekt realizowany jest w ramach działania 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych w okresie 01/2017-6/2018 przez Educare et Servire i jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy regionalnego rynku pracy.

Głównym celem projektu jest zdobycie, uzupełnienie lub podnoszenie kwalifikacji zawodowych z własnej inicjatywy przez osoby dorosłe w szczególności osoby starsze i o niskich kwalifikacjach poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych.


Zapraszamy do udziału w projekcie osoby:
 • pełnoletnie (także osoby 50+),
 • zamieszkałe w województwie podkarpackim,
 • o niskich kwalifikacjach,

Aktualnie trwa nabór
na kursy kwalifikacyjne w zawodach:


Fryzjer - kończący się uzyskaniem tytułu czeladnika

Asystent osoby niepełnosprawnej - kończący się egzaminem OKE

Opiekunka środowiskowa - kończący się egzaminem OKE

Kursy rozpoczną się we wrześniu i prowadzone będą przez wysokiej klasy wykładowców i trenerów - doświadczonych mistrzów fryzjerstwa

Pobierz Regulamin rekrutacji
Pobierz Formularz zgłoszeniowy

Koordynator Projektu: Antoni Kamiński - Tel. 603103698
Adres e-mail: akaminski@educare.pl
Adres strony www: http://www.educare.pl/
Biuro projektu: Krakowska 25, 39-200 Dębica
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych


Projekt "Moje Lepsze Jutro"
1.1 Numer i nazwa Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy
1.2 Numer i nazwa Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe
1.3 Numer i nazwa Poddziałania: 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
1.4 Instytucja, której projekt podlega: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
1.5 Numer naboru: POWR.01.02.02-IP.21-18-004/16
1.6 Tytuł projektu: Moje Lepsze Jutro
1.7 Okres realizacji projektu: od: 2016-10-01 do: 2018-03-31
1.8 Obszar realizacji projektu: Województwo Podkarpackie
2.1 Nazwa wnioskodawcy: Educare et Servire Fundacja Antoniego Kamińskiego


Koordynator Projektu: Antoni Kamiński - Tel. 603103698
Adres e-mail: akaminski@educare.pl
Adres strony www: http://www.educare.pl/
Biuro projektu w Dębicy: Rynek 21 - tel. 793106443
Partnerzy:

Nazwa organizacji/instytucji: Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz

Osoba do kontaktów roboczych:
Asystent koordynatora: Joanna Kuryłowicz - Tel. 607764450 lub 507336679
Fax. 717208599Głównym celem projektu Moje Lepsze Jutro jest zwiększenie-w terminie 01.01.2017-31.03.2018-zdolności i możliwości zatrudnienia 100 osób młodych na terenie Województwa Podkarpackiego
Grupę docelową projektu stanowi 100 osób młodych(55K i 45M), w tym min.3 niepełnosprawnych(1K i 2M), w wieku 15-29 lat (min 50% UP to bierni zawodowo-KRYT.DOSTEPU 2) bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu-tzw. młodzież NEET(zg. z definicją przyjętą w POWER), niezarejestrowanych w urzędach pracy, (tzw. młodzież NEET)

Otwarty nabór UP prowadzony będzie w terminach 01.2017 -06.2017,uwzgl. model udzielania wsparcia w podziale na 3 edycje.

ZASADY REKRUTACJI:
 • bezstronna
 • jawna
 • w oparciu o przejrzyste kryteria
 • zapewniająca równość szans, w tym płci i dostęp do projektu ON(rodzaj i st. niepełnosprawności
PROCEDURA REKRUTACYJNA:
 1. Nabór zgłoszeń
 2. Weryfikacja zgłoszeń
 3. Publikacja list rankingowych
 4. Podpisanie deklaracji udziału
Preferowany będzie udział osób:
 • niepełnosprawnych +5pkt.(orzeczenie/oświadczenie)
 • z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej +8pkt., zasadniczym zawodowym +5pkt. lub średnim +3pkt.
 • bez dośw. zawodowego +5pkt lub stażem do 1 roku +3pkt.
Ad 2)
-na bieżąco sprawdzana będzie poprawność i kompletność zgłoszeń;
-ocena zgłoszeń(także pod kątem zakr. szkoleń),w tym przyznanie pkt. premiujących;
Ad 3)
-na podst. pozytywnie zweryfikowanych zgłoszeń wg przyznanej punktacji tworzone będą listy rankingowe(osobno dla K i M,aby zapewnić założoną proporcję płci);
-listy rankingowe w biurze projektu i publikowane na stronie www Wnioskodawcy;
-poinformowanie kandydatów/ek o wynikach rekrutacji(i dalszej procedurze) telefonicznie, mailowo lub pocztą;
-po 10osób z każdego naboru z najwyższą punktacją wśród nieprzyjętych do projektu wpisanych zostanie na listę rezerwową(wejdą do projektu, gdy któryś z UP nie wywiąże się z obowiązków formalnych, zrezygnuje bądź zostanie wykluczony z udziału w programie-dot. syt.,w której nie zrealizowano jeszcze 10% zajęć);
Ad 4)
-zakwalifikowani Uczestnicy Projektu podpiszą deklarację udziału, w tym zostaną zobowiązni do udzielenia Wnioskodawcy informacji nt. swojej sytuacji edukacyjno-zawodowej w okresie do 4tyg. po opuszczeniu programu.
Dokumenty rekrutacyjne:
Regulamin rekrutacji
Zal.1 Formularz zgloszeniowy
Zal.2 Oświadczenie Uczestnika Projektu
Zal.3 Oświadczenie Uczestnika Projektu
Zal.4 Oświadczenie Uczestnika Projektu
Zal.5 Oświadczenie dotyczące uczestnictwa w projekcie
Zal.6 Oświadczenie Uczestnika Projektu
Zal.7 Oświadczenie o posiadanym statusie na rynku pracy
Zal.8 Oświadczenie o przynależności do kategorii NEET
Zal.9 Formularz odwołania
Zal.10 Oświadczenie Uczestnika Projektu
Zal.11 Umowa uczestnictwa w projekcie


Jeżeli nie otwierają Ci się pliki formularzy musisz zainstalować darmowy program Adobe Acrobat Reader
Kliknij tu aby pobrać program w polskiej wersji
Oficjalny portal Regionu Doliny Wisłoki

Copyright © 2005 Fundacja EDUCARE ET SERVIRE. Wszelkie prawa zastrzezone.

Wykonanie: Jakub Gawlik.